Zorg Op School

Zorg voor alle leerlingen gebeurt in elke klas. Zo zijn er talrijke initiatieven die voor de ganse school worden genomen: werken rond sociale vaardigheden, leerlingvolgsysteem, drempelverlaging bij de overgang van K3 naar L1 en bij de overgang van L6 naar secundair onderwijs, werken met instructiegroepen, aandacht voor het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind, peer tutoring, zelfstandige werkvormen o.a. hoekenwerk en contractwerk, ….Naast het preventieve component, waarbij we er als school voor zorgen dat alle leerlingen zich goed voelen op school en in de klas en om het maximum uit hun leerpotentieel te halen, voorzien we extra zorg voor leerlingen met bijzondere noden die extra hulp of aandacht nodig hebben.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is de draaischijf van het zorgteam. Zij coördineert alle zorgactiviteiten en coacht waar nodig. Zij werkt zowel op het niveau van de school, de leerkracht als op het niveau van het kind.
Ze observeert, organiseert MDO’s, neemt contact op met CLB en externe helpverleners, overlegt met de leerkrachten, ze neemt niet-methodegebonden toetsen af en brengt verslag uit bij de directeur.

Klasleerkracht

De klasleerkrachten vormen de basis voor het zorgbeleid op school. Zij observeren, begeleiden en bieden eerste hulp in de klas. Er wordt gedifferentieerd, zodat ieder kind op zijn eigen niveau kan werken.
Verder hebben zij ook een signaalfunctie: zij informeren het zorgteam bij moeilijkheden die niet of moeilijk in de klas te behandelen zijn. Het zorgteam kan dan advies of bijkomende hulp verlenen.

SES-leerkracht

SES staat voor sociaal economische status. De SES-leerkracht biedt kinderen extra ondersteuning. Dit kan individueel, in kleine groepjes of gewoon binnen de klas. Het is het zorgteam dat beslist of een kind al dan niet extra begeleiding krijgt. U kan de SES-leerkracht steeds aanspreken op een oudercontact.

Brugfiguur

De brugfiguur slaat een brug tussen ouders, kinderen, school, en eventuele externe instanties. Ze zorgt, samen met het zorgteam, voor een laagdrempelige school waar contacten met ouders schering en inslag zijn. Wie vragen heeft, moet zich vrij voelen deze te stellen. De brugfiguur ondersteunt ouders bij het leggen van contacten naar leerkrachten toe, directeur, CLB-medewerkers, revalidatiecentra….

Intern en extern zorgteam

Het intern zorgteam bestaat uit: de klasleerkracht, de directie, de zorgcoördinator , brugfiguur en de SES-leerkracht en dit is het meldpunt voor eventuele problemen. De melding gebeurt meestal door de klasleerkracht, maar kan even goed door de ouders gebeuren.
In een extern zorgteam zitten de klasleerkracht, de directie, de brugfiguur, de SES-leerkracht, de zorgcoördinator, ICLB-medewerkers en eventueel externe begeleiders samen om de oorzaak van een bepaald probleem te vinden bij een kind. We zoeken naar oplossingen, we begeleiden acties, schakelen ev. een medewerker in van het ICLB voor verder onderzoek.
Dit alles wordt neergeschreven en opgevolgd via het procesgericht kindvolgsysteem Zorgkompas. Per kind wordt een dossier geopend en ingevuld door de klasleerkracht en zorgteam. Minstens drie keer per jaar  komt het multidisciplinair team samen om elke klas uitvoerig te bespreken.
Op deze manier trachten we het kind zo optimaal mogelijk te begeleiden. Hierin worden de ouders eveneens betrokken, deze worden uitgenodigd tot een gesprek aangaande de problemen van hun kind.

Extra ondersteuning

De extra ondersteuning die leerlingen bij ons op school krijgen, kan heel wat verschillende zaken inhouden: naast de begeleiding door de SES-leerkracht kunnen er bijkomende maatregelen worden genomen voor kinderen met een leerstoornis.

CLB

CLB staat voor centrum voor leerlingbegeleiding. Deze centra werken gratis en onafhankelijk van de school. Zij zijn actief op vier domeinen:

  1. leren en studeren (leermoeilijkheden, verwijzing naar buitengewoon onderwijs, studiehouding,…)
  2. schoolloopbaanbegeleiding (studie- en beroepskeuze, spijbelen,…)
  3. psychisch en sociaal functioneren (welbevinden, gedragsproblemen,…)
  4. preventieve gezondheidszorg: vaccinatieprogramma’s, gezondheidsvoorlichting, medische onderzoeken,…

Opvolging van de leerplicht en medische onderzoeken door het CLB zijn verplicht. Het CLB werkt eveneens op vraag van de ouders, de school of de leerling. Informatie wordt op een vertrouwelijke manier behandeld.