Schoolvisie

Pedagogisch project Daltonschool De Lotus

We kunnen niet
Van alle kinderen
dezelfde sterren maken,

wel kunnen
we er voor zorgen
dat ze allemaal
schitteren!

 

Wat is onze missie?

Binnen onze school zien we diversiteit als een meerwaarde en verrijking.

Het is onze missie om elk kind gelijke kansen te bieden zodat het zich totaal en zo breed mogelijk kan ontwikkelen en dit vanuit zijn ‘eigen’ bijzondere kracht en kwaliteiten.
Kinderen kunnen veel van elkaar leren omdat ze zoveel van elkaar verschillen.

Wij gaan er vanuit dat onderwijs, naast het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden, gericht is op de opvoeding van kinderen.

Wij willen bereiken dat ieder kind zich via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces díe kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving.

 

Onze overtuigingen

Wij geloven dat:

   De Lotus is een Daltonschool

Aanvankelijk uit nood geboren ontwikkelde zij haar werkwijze

De aanpak bleek zeer effectief

Helen Parkhurst ging ervan uit dat elk mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid, voor zichzelf en zijn omgeving. In een Daltonschool begeleiden we kinderen bij hun ontwikkeling tot verantwoordelijke burgers in een democratische samenleving.

Daarin zijn 3 uitgangspunten belangrijk: vrijheid in gebondenheid / verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking.

Een school is een Daltonschool wanneer zij binnen de aspecten organisatie, didactiek en pedagogiek deze uitgangspunten weet te praktiseren.

 

Verantwoordelijkheid


Het Daltononderwijs ziet het kind als een persoon die zelf mag en kan kiezen, maar die voor de gevolgen van zijn keuzes zelf de verantwoordelijkheid draagt. Tijdens zelfstandige werkmomenten bepalen leerlingen zelf de volgorde bij het werken aan de taak. Ze houden zelf werk, materiaal en de taakbrief bij. Regelmatig kiezen ze met wie ze werken en waar. Dit betekent niet dat alles zo maar kan en mag. Bij het leren hanteren van vrijheid ligt het accent vooral op de sociale aspecten. De kinderen krijgen de vrijheid om hun persoonlijkheid te ontplooien. In hun vrijheid ontdekken zij normen en waarden, regels en grenzen. Ze leren die vrijheid te delen met anderen en er samen gebruik van te maken. Het kind is verantwoordelijk voor hetgeen het met zijn /haar vrijheid doet.
Het is de taak van de leraar om iedere leerling de structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Dit gaat veilig, stap voor stap.
De leerkracht signaleert, registreert; bewaakt een mooi evenwicht tussen leren door instructie en leren door zelf problemen oplossen, coacht en begeleidt de kinderen tijdens dit proces. Zo wordt er ook rekening gehouden met onderlinge verschillen en wordt er hulp geboden daar waar nodig is. Het uitgangspunt is vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind.
Hier staat De Lotus in haar kinderschoenen. Het ‘docent gestuurde’ neemt nog altijd een zeer grote plaats in. De kinderen krijgen vrijheid en verantwoordelijk in het bepalen van hun tempo en keuze bij het bepalen van hun planning tijdens zelfstandige werkmomenten. Werken met de taakbrief is nog volop in ontwikkeling. Langzaam aan zien we een ontwikkeling van docent gestuurd naar gedeelde sturing om uiteindelijk te evolueren naar het leerling gestuurde.

 

Zelfstandigheid


De koppeling van het leren zelfstandig te werken aan het vrijheidsprincipe houdt zelfwerkzaamheid in. Hierdoor wordt het leren en het denken bevorderd. Kinderen worden gestimuleerd om zelf te zoeken naar oplossingsmethoden, om zelf problemen op te lossen en opdrachten uit te voeren. Daarvoor is nodig dat leerlingen leren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin verschilt ieder mens en het Daltononderwijs houdt daar rekening mee.
Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zich te ontwikkelen. Daarom wordt op Daltonscholen veel zelfstandig gewerkt. De manier van zelfstandig werken bevordert tevens de motivatie van de leerlingen. Kinderen willen van nature graag zelf actief bezig zijn.
De leraar zoekt steeds wat ieder kind nodig heeft om iets specifieks te leren.
In de ontwikkelingslijn van zelfstandig werken naar zelfsturend leren zit De Lotus in een fase waarin dynamisch gebalanceerd wordt tussen zelfstandig werken en zelfstandig leren. De kinderen worden getraind via een kinderstage om te leren omgaan met uitgestelde aandacht.

 

Samenwerken


Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op Daltonscholen veel aandacht besteed aan samenwerken en samen spelen.
We maken hierbij het volgende onderscheid:

Leerlingen bieden indien nodig een helpende hand. Bij samen opdrachten uitvoeren (coöperatief leren) wordt een beroep gedaan op sociale vaardigheden, de kinderen hebben elkaar nodig om tot een goed resultaat te komen.
Langzaam maar zeker verschuift in De Lotus het accent van het leren samenwerken naar samenwerkend leren en coöperatief leren. We denken hier aan het vorm geven van het  Structureel Coöperatief Leren waarbij gewerkt o.a. didactische structuren, aan verhalend ontwerpen, het werken met klasbouwers en werken en team binnen de klas… waar het GIPS-principe** in de focus staat

* Bij het stichten van haar school in New York City kreeg H.P. financiële steun van de welgestelde familie Crane. Dalton was de woonplaats van deze familie.
** GIPS-principe
Gelijke deelname, Individuele aanspreekbaarheid, Positieve wederzijdse afhankelijkheid en Simultane actie. Deze principes garanderen een actieve betrokkenheid van elke leerling bij het leerproces.

Hoe geven we onze visie vorm in de praktijk?

 

1.1 Onderwijs op maat

Leerlingen verschillen erg van elkaar. We denken aan verschillen in voorkennis, leerstijl, welbevinden, betrokkenheid, motivatie, vaardigheden, temperament, persoonlijkheid, tempo, creativiteit, gezinssituatie, culturele waarden, geslacht……

Omgaan met verschillen binnen onze schoolse context betekent rekening houden met die verschillen die een impact hebben op het leren en functioneren op school.

Om zoveel mogelijk recht te kunnen doen aan de verschillen hebben we onder meer gekozen voor een schoolstructuur waarbij we werken in stamgroepen en instructiegroepen.

 

Stamgroepen

De stamgroep is de centrale groep waarin het kind leeft, werkt, speelt en leert.
Activiteiten als wereldoriëntatie, muzische vorming (beeld, muziek…), lichamelijke opvoeding vinden plaats in de stamgroep. Daarnaast komen ook nog heel wat de taaldomeinen hier aan bod i.c. spreken en luisteren in alle mogelijke vormen van rondes en klassenraad, het woordenschatactieplan, werken met teksten en tekstbespreking… . Ook de verwerking van de instructielessen in het lager vindt plaats binnen de stamgroep en dit binnen zelfstandige werkmomenten.

In de kleutertuin zitten in de stamgroep kinderen van twee leeftijdsjaren samen. Dit is een bewuste keuze van de school. Ieder kleuter hoort het eerste jaar bij de jongste kinderen – zij moeten al eens meer geholpen worden. Het tweede jaar behoort de kleuter bij de oudste kinderen van de groep, zij kunnen deze hulp bieden. De oudste kleuters dragen ook de cultuur over van de klas aan de jongste kinderen van de stamgroep. De kinderen zitten dus twee jaar samen bij de zelfde juf. De juf kan hun evolutie goed opvolgen en er is meer continuïteit en minder aanpassingsproblemen
De onderbouw bestaat uit de jongste kleuters (reguliere eerste kleuterklas) en de instromertjes gedurende het schooljaar. De oudste kleuters (reguliere tweede en derde kleuterklas) vormen samen de bovenbouw.

 

De stamgroep, binnen onze school, is in het lager samengesteld op basis van één leeftijd.

 

Instructiegroepen

In de instructiegroep wordt optimaal aangesloten op het ontwikkelingsniveau van het kind. Kinderen met ongeveer hetzelfde ontwikkelingsniveau krijgen hier instructie voor wiskunde en voor enkele deelgebieden voor taal.
Op basis van de resultaten van genormeerde toetsen, in combinatie met de methodetoetsen en observaties, wordt er bepaald in welke instructiegroep het kind zal begeleid worden
De analyse geeft aan of er al dan niet met meerdere tussengroepen wordt gewerkt worden.

 

Taal binnen de instructiegroepen (basismodel)

Niveau

Inhoud

Methode

-1

Aanvankelijk lezen en spellen:
sterroute
enkel als de schoolorganisatie dit toelaat

Veilig leren lezen.
Kern 1 t/m 6

1

Aanvankelijk lezen en spellen:

Veilig leren lezen
Regulier tempo

tussengroep 1-2

Aanvankelijk lezen en spellen:
sterroute

Veilig leren lezen.
Kern 6/7 t/m 12

2 t/m 6

  Spellen

  Zinsbouw

  Woordbouw

Kameleon

Klas- of groepsoverschrijdend werken

2de t/m 4de

Voortgezet technisch lezen

Estafette

2de t/m 4de

Begrijpend lezen

Werken rond leesstrategieën met tutoren.

Naast het basismodel, afhankelijk van de noden van de kinderen kunnen én binnen de mogelijkheden van de school, kunnen er meerdere tussengroepen worden gevormd.

Taal binnen de stamgroep

 

 Inhoud

Woordenschat

Woordenschatactieplan

Spreken & luisteren

  diverse rondes (o.a. praat-, lectuur-, actua-, muziekronde)

  evaluatieronde (bv. voor en na de zelfstandige werkmomenten)

  klassenraad

  voorstellingen( bvb. projectvoorstellingen, forum, spreekbeurten…)

  WO- lessen

  muzische lessen (drama, poëzie……)

Schrijven
(uitgezonderd spellen)

  functioneel schrijven

  creatief schrijven of werken met vrije teksten + tekstbespreking

  projectteksten..

Leesplezier

  Voorlezen

  Vrij lezen

  Werken rond kinderboeken...

Taalsystematiek

  Zelfstandig verwerken van de instructielessen

 

5. Zorgbeleid op school

De school onderschrijft de visie en methodiek van ‘Handelingsgericht werken’.

De 6 uitgangspunten zijn de pijlers van onze zorgbeleid

Onderwijsbehoeften van kinderen en ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders staan centraal.

We werken systematisch en transparant

We werken doelgericht en geven haalbare adviezen

We werken vanuit een transactioneel referentiekader

Leerkrachten, zorgteam, ouders, kind, CLB en eventuele externe deskundigen werken constructief samen

Positieve aspecten van leerling, leerkracht, zorgteam en ouders zijn van groot belang.

Zorg voor alle leerlingen gebeurt in elke klas. Zo zijn er talrijke initiatieven die voor de ganse school worden genomen: werken rond sociale vaardigheden, leerlingvolgsysteem, drempelverlaging bij de overgang van K3 naar L1 en bij de overgang van L6 naar secundair onderwijs, werken met  instructiegroepen, aandacht voor het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind, peer tutoring, zelfstandige werkvormen o.a. hoekenwerk en contractwerk, ….Naast het preventieve component, waarbij we er als school voor zorgen dat alle leerlingen zich goed voelen op school en in de klas en om het maximum uit hun leerpotentieel te halen, voorzien we extra zorg voor leerlingen met bijzondere noden die extra hulp of aandacht nodig hebben.

 

Zorgcoördinator


De zorgcoördinator is de draaischijf van het zorgteam. Zij coördineert alle zorgactiviteiten en coacht waar nodig. Zij werkt zowel op het niveau van de school, de leerkracht als op het niveau van het kind.
Ze observeert, organiseert MDO’s, neemt contact op met CLB en externe hulpverleners, overlegt met de leerkrachten, ze neemt niet-methode gebonden toetsen af en brengt verslag uit bij de directeur.

 

Klasleerkracht


De klasleerkrachten vormen de basis voor het zorgbeleid op school. Zij observeren, begeleiden en bieden eerste hulp in de klas. Er wordt gedifferentieerd, zodat ieder kind op zijn eigen niveau kan werken.
Verder hebben zij ook een signaalfunctie: zij informeren het zorgteam bij moeilijkheden die niet of moeilijk in de klas te behandelen zijn. Het zorgteam kan dan advies of bijkomende hulp verlenen.

 

Zorgleerkracht


SES staat voor Sociaal Economische Status. De zorgleerkracht biedt kinderen extra ondersteuning. Dit kan individueel, in kleine groepjes of gewoon binnen de klas. Het is het zorgteam dat beslist of een kind al dan niet extra begeleiding krijgt. U kunt de zorgleerkracht steeds aanspreken op een oudercontact.

 

Brugfiguur


De brugfiguur slaat een brug tussen ouders, kinderen, school, en eventuele externe instanties. Ze zorgt, samen met het zorgteam, voor een laagdrempelige school waar contacten met ouders schering en inslag zijn. Wie vragen heeft, moet zich vrij voelen deze te stellen. De brugfiguur ondersteunt ouders bij het leggen van contacten naar leerkrachten toe, directeur, CLB- medewerkers, revalidatiecentra….

 

Intern en extern zorgteam


Het intern zorgteam bestaat uit: de klasleerkracht, de directie, de zorgcoördinator , brugfiguur en de zorgleerkracht en dit is het meldpunt voor eventuele problemen. De melding gebeurt meestal door de klasleerkracht, maar kan even goed door de ouders gebeuren.
In een extern zorgteam zitten de klasleerkracht, de directie, de brugfiguur, de zorgleerkracht, de zorgcoördinator, CLB-medewerkers en eventueel externe begeleiders samen om de oorzaak van een bepaald probleem te vinden bij een kind. We zoeken naar oplossingen, we begeleiden acties, schakelen ev. een medewerker in van het CLB voor verder onderzoek.
Dit alles wordt neergeschreven en opgevolgd via het procesgericht kindvolgsysteem van Laevers. Per kind wordt een dossier geopend en ingevuld door de klasleerkracht en zorgteam. Minstens drie keer per jaar komt het multidisciplinair team samen om elke klas uitvoerig te bespreken.
Op deze manier trachten we het kind zo optimaal mogelijk te begeleiden. Hierin worden de ouders eveneens betrokken, deze worden uitgenodigd tot een gesprek aangaande de problemen van hun kind.

 

Extra ondersteuning


De extra ondersteuning die leerlingen bij ons op school krijgen, kan heel wat verschillende zaken inhouden: naast de begeleiding door de zorgleerkracht kunnen er bijkomende maatregelen worden genomen voor kinderen met een leerstoornis.

 

CLB


CLB staat voor centrum voor leerlingbegeleiding. Deze centra werken gratis en onafhankelijk van de school. Zij zijn actief op vier domeinen:

Opvolging van de leerplicht en medische onderzoeken door het CLB zijn verplicht. Het CLB werkt eveneens op vraag van de ouders, de school of de leerling. Informatie wordt op een vertrouwelijke manier behandeld.

 

6. Ouderbetrokkenheid

Graag willen wij bouwen aan een vertrouwensrelatie met de ouders. Daarom hechten we een groot belang aan een goede communicatie tussen school en ouders. En dit via:

Daarnaast vinden we het persoonlijk contact voor of na de school met leerkrachten, brugfiguur, zorgcoördinator..belangrijk. We willen ervoor zorgen dat we samen in openheid de opvoedingstaak van de kinderen ter harte nemen. Hierbij respecteren we de rol van de ouder als opvoedingsdeskundige

 

Schoolraad:


Ook de participatie van de ouders aan het schoolgebeuren is belangrijk! Openheid en betrokkenheid van hen is een belangrijke troef om de werking van de school te helpen evalueren en sturen. De ouderoverleggroep of oudercomité is een adviserend orgaan dat op een constructieve manier de driehoek ouders – leerlingen – team verstevigt. Ook de feedback is belangrijk binnen zo een oudergroep en vormt een permanent klankbord voor een verdere kwalitatieve uitbouw van de school.

We willen dat ouders zich écht welkom voelen op onze school waarbij we samen de handen in elkaar slaan en bouwen aan openheid, vertrouwen en respect voor elkaar.

 

2014-2015 : geen schoolraad kunnen samenstellen.

 

TERUG